Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava objavilo je dokument „ZAŠTITA MIGRANATA I IZBJEGLICA PREMA SUDSKOJ PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA“ koji govori o određenim standardima i kriterijima u pogledu zaštite migranata i izbjeglica na temelju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe. Više informacija na linku: https://uredzastupnika.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Edukacija/zaštita%20migranata%20i%20izbjeglica%20prema%20sudskoj%20praksi%20europskog%20suda%20za%20ljudska%20prava%20-%20publikacija.pdf