Uz jačanje svih relevantnih institucionalnih kapaciteta, to podrazumijeva i aktivnije uključivanje izbjeglica i migranata u izradu strategija i akcijskih planova o njihovoj integraciji kao i njihovom uključivanju u zajednice domaćina.