Uspješna integracija i uključivanje izbjeglica i migranata u domicilna društva počiva na jasnim smjernicama i praktičnim uputama za sve dionike koji su uključeni u taj proces kao i na koordinaciji, praćenju i poticanju partnerstava na lokalnoj i nacionalnoj razini.